Shitje dhe blerje me përfitim maksimal

Shportë

Shporta juaj është bosh

Kthehu te dyqani

Kushtet e shërbimit

Kjo faqe menaxhohet nga Shtëpia e Ofertave. Në të gjithë faqen, termat “ne” dhe “tanë” i referohen Shtepisë së Ofertave duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet në dispozicion për ju, përdoruesin, të kushtëzuar me pranimin tuaj të gjitha kushteve, politikave dhe njoftimeve të përcaktuara këtu.
Duke vizituar faqen tonë dhe / ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në “Shërbimin” tonë dhe pranoni të bindeni nga termat dhe kushtet e mëposhtme (“Kushtet e Shërbimit”, “Kushtet”), duke përfshirë ato kushte dhe kushte shtesë dhe politikat referuar këtu dhe / ose të disponueshme nga lidhja. Këto Kushte të Shërbimit vlejnë për të gjithë përdoruesit e faqes, përfshirë përdoruesit pa kufizime që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe / ose kontribues të përmbajtjes.
Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të përdorni ose të përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes, ju pranoni të bindeni nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshje, atëherë mund të mos përdorni një faqe në internet ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushte të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi është i kufizuar në mënyrë të shprehur në këto Kushte të Shërbimit.
Veçorite ose mjet i ri që i shtohen dyqanit aktual do t’i nënshtrohen kushteve të shërbimit. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të azhornuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar azhornime dhe / ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj që ta kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi ose qasja juaj e vazhdueshme në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.
Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e Shërbimit, ose qasje në Shërbim ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne.
Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe këto Kushte.

SIGURIMI, PLOTESIME DHE QELLIMI I INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacionet e vëna në dispozicion në këtë faqe nuk janë të sakta, të plota ose aktuale. Materiali në këtë faqe është dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose të përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa konsultuar burimet e informacionit parësor, më të saktë, më të plotë ose më të shpejtë.
Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të azhornojmë ndonjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 – MODIFIKIMET E SHERBIMIT DHE CMIMET

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim të çmimeve, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve që shfaqen. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj të jetë e saktë.
Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë sasitë e çdo produkti ose shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimi i produktit janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa njoftim, sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për cilindo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është i pavlefshëm kur është i ndaluar.
Ne nuk garantojmë që cilësia e çdo produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose që çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.
Ne gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojmë shërbime të reja përmes faqes së internetit. Karakteristikat dhe / ose shërbimet e reja gjithashtu do t’i nënshtrohen këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 8 – LIDHJET E PALEVE TE TRETA

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme përmes Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.
Lidhjet e palëve të treta në këtë faqe mund t’ju drejtojnë tek faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhur me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për të shqyrtuar ose vlerësuar përmbajtjen ose saktësinë, dhe ne nuk garantojmë dhe nuk do të kemi përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë material ose website të palëve të treta, ose për ndonjë material tjetër, produkte ose shërbime të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe në internet të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni t’i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 – KOMENTE E PERDORUESVE

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni disa paraqitje specifike (për shembull shënime konkursi) ose pa ndonjë kërkesë nga ne, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane, ose materiale të tjera krijuese, qoftë online, me email, me postë postare, ose në ndonjë mënyrë tjetër (kolektivisht, ‘komente’), ju pranoni që ne mund të bëjmë, në çdo kohë, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, botojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe përndryshe të përdorim në çdo medium çdo koment që na dërgoni. Ne nuk do të jemi në asnjë detyrim (1) të mbajmë komente në besim; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t’iu përgjigjur ndonjë komenti.
Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim të, monitorojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjen që përcaktojmë në diskrecionin tonë se janë të paligjshëm, fyese, kërcënuese, shpifëse, të pahijshëm ose ndryshe kundërshtues ose shkelin pronësinë intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte të Shërbimit.
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose pronësore. Ju më tej pranoni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose ndryshe të paligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose malware tjetër që në ndonjë mënyrë mund të ndikojë në funksionimin e Shërbimit ose ndonjë uebfaqe të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetvetes, ose përndryshe të na mashtroni ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për komentet e postuara nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 – INFORMACION PERSONAL

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e privatësisë. Ju mund ta aksesoni politikën tonë të privatësisë nga siti.

SEKSIONI 11 – PROBLEMET, PASAKTESITE DHE LESHIMET

Herë pas here mund të ketë informacion në faqen tonë ose në Shërbim që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar gabimet, pasaktësitë ose lëshimet, dhe për të ndryshuar ose azhornuar informacionin ose për të anulluar porositë nëse ndonjë informacion në shërbim ose në ndonjë faqe të ngjashme, është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë pasi të keni paraqitur porosinë tuaj) .
Ne nuk marrim asnjë detyrim të azhornojmë, ndryshojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet, përfshirë pa kufizime, informacione për çmimet, përveç siç kërkohet nga ligji. Asnjë azhornim i caktuar ose data e rifreskimit e aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe webi të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar që të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe webi të lidhur janë modifikuar ose azhornuar.

SEKSIONI 12 – PERDORIME TE NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, juve ju ndalohet përdorimi i faqes ose përmbajtja e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të kundërligjshëm; (c) të shkelë çdo rregullore, rregullore, ligje ose rregullore lokale ndërkombëtare, federale, krahinore ose shtetërore; (d) të shkelë të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të tjerëve; (e) të ngacmojë, abuzojë, fyerje, dëmtojë, shpif, përçajë, frikësojë, ose diskriminojë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose aftësisë ndryshe; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkoni ose transmetoni viruse ose çfarëdo lloj kodi me qëllim të keq që do ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe interneti të lidhur ose faqet e tjera (h) mbledhjen ose gjurmimin e informacionit personal të tjerëve; (i) të spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose copëzim; (j) për çdo qëllim të turpshëm ose imorale; ose (k) për të ndërhyrë ose anashkaluar tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë uebsajti të lidhur, uebfaqe të tjera ose Internet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë përdorimin tuaj të Shërbimit ose të ndonjë faqe interneti të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 – SHPALLJE E GARANCIVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë ose përfaqësojmë se përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.
Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.
Ju pranoni që herë pas here ne mund të heqim shërbimin për periudha kohe të pacaktuar ose të anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa ju njoftuar.
Ju pranoni shprehimisht që përdorimi juaj ose pamundësia për t’u përdorur shërbimi është vetëm në rrezikun tuaj. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e dorëzuara për ju përmes shërbimit janë (përveç siç përcaktohet shprehimisht nga ne) të ofruar ‘siç është’ dhe ‘sa është e disponueshme’ për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur ose nënkuptuar, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtimit, cilësinë e tregtimit, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosrregullimin e tyre.
Në asnjë rast Shtëpia e Ofertave, drejtuesit, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve nuk do të jenë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim drejtpërdrejt ose indirekt, ndëshkues, special, ose dëm pasuese të çdo lloji, përfshirë, pa kufizime fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit, ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë bazuar në kontratë, (përfshirë pakujdesinë), përgjegjësi të rreptë ose në të kundërt, që rrjedhin nga përdorimi i ndonjë prej shërbimeve ose produkteve të blera me përdorimin e shërbimit, ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, gabime ose lëshime në ndonjë përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar, ose i cili është hedhur në dispozicion ndryshe përmes shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre.

SEKSIONI 14 – DEMSHPERBLIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm Shtëpia e Ofertave dhe filialet, bashkëpunëtorët, partnerët, drejtuesit, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktuesit, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim apo kërkesë, përfshirë të arsyeshme tarifat e avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak të ose që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes tuaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 – TE PJESSHME

Në rast se çdo dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo dispozitë do të jetë megjithatë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet se ndahet nga këto Kushte të Shërbimi, përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 – PERFUNDIMI

Detyrimet e palëve të bëra para datës së përfundimit do të mbijetojnë përfundimin e kësaj marrëveshje për të gjitha qëllimet.
Këto Kushte të Shërbimit janë efektive, përveç nëse dhe derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t’i ndërprisni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi më të përdorni Shërbimet tona, ose kur pushoni së përdoruri faqen tonë.
Nëse në gjykimin tonë të vetëm ju dështoni, ose ne dyshojmë se ju keni dështuar, të zbatoni ndonjë term ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa njoftim dhe ju do të mbani përgjegjësi për të gjitha shumat e prapambetura për dhe përfshirë datën e përfundimit; dhe / ose në përputhje me rrethanat mund t’ju mohojë qasjen në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 – MARREVESHJA E PLOTE

Mos arritja midis nesh për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.
Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregullore e funksionimit e postuar nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zevendesuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim paraprak ose bashkëkohor, qoftë me gojë ose me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, versionet paraprake të Kushteve të Shërbimit).
Cdo paqartësi në interpretimin e këtyre kushteve të shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 – LIGJI QEVERISE

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje e veçantë me të cilën ne ju ofrojmë Shërbime do të qeveriset dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Shqipërisë.

SEKSIONI 19 – NDRYSHIME NË KUSHTET E SHËRBIMIT

Përdorimi ose qasja juaj e vazhdueshme në faqen tonë të internetit ose Shërbimit pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 20 – INFORMACIONI KONTAKT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen tek të dhënat tona të kontaktit.